Helko

Intermodální přepravní systém

Přepravu můžeme definovat jako cílevědomé, předem promyšlené, přemístění osob nebo nákladu prostřednictvím dopravních prostředků z jednoho místa na druhé. Děje se tak po dopravních komunikacích, zpravidla za účelem zisku. Přeprava je produktem dopravy, účelného pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách.kontejnery v přístavu lodní jeřáby
Nejstarším druhem dopravy je chůze, dnes již využívaná pouze k překonávání kratších vzdáleností, přičemž delší chůze je spíše formou aktivního odpočinku při trávení volného času. K jízdě, nošení nebo tahání nákladu byla dále využívána zvířata a k dopravě po vodě různá plavidla. Až moderní doba přinesla obrovský rozmach využívání silničních nebo kolejových vozidel a letadel. Doprava je rychle se rozvíjejícím sektorem národního hospodářství, k velkému rozvoji neustále dochází i v oblasti individuální přepravy osob, osobního motorismu. Důsledkem tohoto rozvoje však jsou nepříznivé dopady na životní prostředí, především znečištění ovzduší, vody a půdy, hluk, vibrace a produkce odpadu.nakládání kontejneru silniční doprava
Způsob dopravy, který využívá při přepravě více druhů dopravy, označujeme jako intermodální. Jedná se o kombinaci, kdy náklad je pomocí nákladního automobilu přepravován po silnici na počátečním a koncovém úseku cesty, hlavním úsekem je doprava po železnici, po moři nebo jiné vodní cestě. V tomto systému je náklad přepravován výhradně prostřednictvím unifikovaných jednotek, kontejnerů, které po celou dobu přepravy nemění svůj rozměr ani hmotnost. Nezastupitelnou úlohu má kamionová doprava Brno, Praha i další velká města disponují nákladovými nádražími pro využití kombinovaného druhu přepravy zboží. Na každý druh dopravy, silniční, železniční nebo námořní, se vystavuje jiný přepravní doklad.
Intermodální systém je používán i v osobní dopravě, formou integrovaných dopravních systémů veřejné hromadné dopravy, které jsou vzájemně propojeny a navazují na sebe. Jedná se o dopravu silniční, kolejovou i lodní v rámci městské, příměstské a meziměstské dopravy. Typickým příkladem jsou integrované dopravní terminály s optimální návazností na parkoviště individuální dopravy na okrajích velkých měst.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup